+90 212 343 45 71 tukd@tukd.org.tr

Menu
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara Şubesi

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

Amaç

Madde 1 : Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ( TÜKD ) tüzüğünde yer alan dernek kuruluş amaç ve hedeflerine ulaşılmasında, TÜKD Genel Merkezi ve şubeler arasındaki ilişkilerin, işbirliğinin ve verimliliğin arttırılmasına, gerekli koordinasyonun sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesidir. Yönetim değişikliklerine rağmen Genel Merkez, Şubeler ve üyeler ile iletişimin sürekliğinin, uyum ve uygulama birlikteliği içinde çalışmalarının sağlanmasıdır.

Dayanak

Madde 2 : Bu yönergenin hazırlanmasında temel dayanak TÜKD tüzüğünün 10. Maddesidir.

Toplantı

Madde 3 : TÜKD Genel Merkezi ile şubeler arasında koordinasyonun ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacı ile, tarihi ve yeri en az 2 ay önce duyurulmak üzere, yılda 2 kez tüm şubelerden şube başkanı, sekreteri, CIR ve sayman üyelerinin katılacağı toplantılar düzenlenir.

Çalışma Şekli

Madde 4 : Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK)  her seçim  dönemi başında uygun gördüğü çalışma komisyonları oluşturur. Bu çalışma döneminde aşağıdaki komisyonların oluşturulmasına karar verilmiştir.

Şubeler yaptıkları görev dağılımının ardından her bir yönetim kurulu üyesinin başkanlık edeceği Çalışma Komisyonlarını oluştururlar.  Genel Merkez Yönetim Kurulunda oluşturulan

 • Burs Komisyonu
 • Şube/ Üyelerle İlişkiler Komisyonu
 • Sosyal İlişkiler Komisyonu
 • İletişim Komisyonu
 • Bilim, Eğitim, Sanat Komisyonu
 • Dış İlişkiler Komisyonu
 • Örgütlenme Komisyonu
 • Yasa Takip Komisyonu
 • Proje Komisyonu
 • Toplantı-Panel Komisyonu

komisyonlarından kendi şubelerince faaliyet gösterebilecek olanları kurarak faaliyete geçirirler. Komisyonlarda en az 1 üye belirlenir. Şube başkanları çalışma komisyonlarının doğal üyesi olarak her türlü faaliyete katılabilirler. Şube komisyon üyeleri  Genel Merkez Yönetim Kurulu komisyonu ile birlikte çalışır.

Şubeler toplantısında bu komisyonlar da kendi aralarında toplanarak çalışma programını belirler.

Madde 5 : Genel merkez ve şubeler yıllık çalışma planı hazırlar. Her çalışma döneminde GMYK ortak bir çalışma konusu belirler. Şubeler daha önceki dönemlerden devam eden çalışmalarını yürütmeye devam ederler ve yeni çalışmalarını ortak çalışma konusu  doğrultusunda belirlerler.

Oluşturulan çalışma planı Genel Merkez Yönetim Kurulu’na iletilir.

Madde 6 : Her şube yıllık çalışma planına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1 Haziran IFUW günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Önleme, 5 Aralık Kadın’a Seçme ve Seçilme Hakkı verilişi yıldönümü tarihlerini ortak etkinlik olarak işler.

Madde 7 :  Şubeler bulundukları illerde bir kadın muhtar ile işbirliği içinde, bir belediyenin desteğini alarak ve bir pilot okul ( ilk, orta veya lise ) birlikte ortak çalışmalar yürütür.

Madde 8 : Şubeler yaptıkları etkinlikleri aylık olarak sirküler halinde e posta ile Genel Merkez’e ve üyelerine iletirler. Bu dokümanı web sitelerinde paylaşırlar. E postası olmayan üyeler için posta ile bildirim yapılabilir.

Madde 9 : Şube Başkanlarımız önemli günlerde yapacakları toplantı gündemlerinin bir örneğini ve varsa alınan kararları  GMYK’na iletir.

Toplantı

Madde 10 : Şubeler bulundukları ildeki Kadın Kuruluşları Birliği, Kadın Dernekleri Federasyonu, Denge ve Denetleme Ağı, Kent Konseyi ve  “kadın” konulu diğer yerel kuruluşlara üye olur ve toplantılarına katılır.

Ayrıca bu gibi kuruluşların toplantılarına Genel Merkez’in yetkilendirmesiyle katılan  üyelerimiz  toplantı notu ve kararlarını e posta ile GMYK’na bildirir.

Madde 11 :IFUW’un çeşitli komisyonlarında görev yapan üyelerimiz katıldıkları toplantıların notlarını ve alınan kararları GMYK ile paylaşır.

Madde 12: Genel Başkan  ve GMYK üyeleri şube ziyaretleri yaparlar. Bu ziyaretlerde şube toplantılarına, şubeler tarafından hazırlanan panel, sunum, yemek vb. etkinliklere ve şube çalışmalarını tanıtım amaçlı belediye başkanlığı veya yerel yönetimlere düzenlenecek ziyaretlere katılırlar.

Madde 13 : GMYK’nun her ay yapacağı  toplantılara  teknolojik imkanlar el verdiğince internet üzerinden şube başkanlarının katılımı sağlanır.

Proje Çalışmaları

Madde 14 : Şubelerimiz Avrupa Birliği projelerini, paydaş ve ortak oldukları projelerini, yerel olarak yürüttükleri, sonucu beklenen ve sonuçlanan projelerini bu başlıklar altında 6 aylık faaliyet raporunda GMYK’na iletirler.

Madde 15 : Şubeler kendi aralarında ortak projeler yürütebilirler.

Mali Destek Alınan  Projeler

Madde 16 : Dernek tüzüğümüz gereğince genel merkez ve şube faaliyetleriyle ilgili olarak gerek faaliyetler gerekse mali açıdan GMYK’nun doğrudan sorumluluğu bulunmakta ve her türlü dava GMYK’na karşı açılmaktadır.

Bu nedenle şubelerimiz mali destek alınan tüm projeleri, faaliyetleri ve harcamaları hakkında  Genel Merkez Yönetim Kurulu’na  bilgi verir. Projenin kabul görmesi halinde karar GMYK karar defterine işlenir. Kararın bir kopyası şubeye gönderilir.

Madde 17 : Dernekler Yönetmeliği 18. ve 19. maddelerde gösterilen proje bildirimlerinin, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek genel merkezinin bulunduğu Valiliğe verilmesi gerekmektedir.

Madde 18 : Dernek tüzüğümüzün 13. Maddesi kapsamında şubelerin yaptıkları projelerle ilgili protokol ve proje örneklerini, protokol tarihini izleyen 15 gün içinde Genel Merkez’e bildirir.

Üye Kabul ve Ödül Törenleri

Madde 19 : Tüm şubeler kendilerine en yakın illerde yeni şubeler açılması konusunda çalışma yapar.

Madde 20 : Şubeler, her yıl yeni üye olanlara toplu halde üye kabul töreni düzenler. TÜKD Yönetim Kurullarınca, yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi, çalışmaların teşvik edilmesi amacı ile

 • Bir yönetim döneminde en çok burs veren,
 • Bir yönetim döneminde TÜKD’ye en çok üye kazandıran,
 • TÜKD’de 20 yılını dolduran,
 • Derneğe katkıda bulunanlara

ödül olarak tercihan kitap armağan edilir.

Üye Formları, Burs Başvuru Formları

Madde 21 : TÜKD şubelerinin üye kabulünde Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış matbu formlar esas alınır. Şubelerin vereceği eğitim bursuna başvurular için TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış matbu formlar kullanılır. Yeni üyelerden 4 yıllık üniversite diploma örneği alınır.

Üye Aidatları

Madde 22 : Üyeler, TÜKD Tüzüğü’nün 12. Maddesi uyarınca aidatlarını her yıl Aralık ayı sonu itibariyle ödemekle yükümlüdürler.

Şube Ödentileri

Madde 23 : Şubeler, TÜKD Tüzüğü’nün 12. Maddesi gereğince Genel Merkez’e ödemeleri gereken;

 • Genel Kurul’da belirlenen kişi başına yıllık katkı paylarını,
 • IFUW aidatı için belirlenen üye sayısı üzerinden hesaplanacak katkı paylarını

her yıl Nisan ayına kadar ödemekle yükümlüdür.

Burs Verme

Madde  24 : Bütün şubelerimizin vereceği burslar Ek 1’de yer alan Burs Yönetmeliğine uygun olarak verilir.

Yazışma Şekli

Madde 25 : İç ve dış yazışmalarda he sayfada sol üst köşede logomuz, alt bilgi kısmında şube adresi, telefonu, posta kodu, web sitesi bilgileri yer alır.

Madde 26 : Şubeler, Genel Merkez tarafından hazırlanan basın bültenini yerel olarak duyurulmasını sağlar.

Yürürlük

Madde 27 : Bu yönerge Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 : Bu yönerge hükümlerini Genel Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

Ekler

 1. Burs Yönetmeliği
 2. Üye Başvuru Formu
 3. Giriş formu
 4. 2 resim
 5. Nüfus kağıtı
 6. 4 yıllık diploma fotokopisi
 7. Yönetim kurulu kararı